Algemene voorwaarden

Persoonsgegevens & uw privacy;

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Fysiotherapie Crielaars & Tijhuis is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

voor fysiotherapeutische zorgverlening;
voor doelmatig beheer en beleid;
voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder, de informatiemap in de wachtruimte of via onze website.
Alle therapeuten binnen Fysiotherapie Crielaars & Tijhuis hebben zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening, en sluiten aan bij de bewaartermijn die binnen de vakgroep fysiotherapie is vastgesteld.

Elke patiënt heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Tevens heeft de patiënt recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Fysiotherapie Crielaars & Tijhuis heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw nadrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Neem contact op

Je kan bellen naar 078-7440166 / 06-21360131 of
mail naar: info@crielaarsentijhuis.nl

 

Openingstijden

In overleg met de fysiotherapeut is het mogelijk om van de onderstaande werktijden af te wijken:

Maandag      08:00 – 21:00 uur
Dinsdag        08:00 – 21:00 uur
Woensdag    08:00 – 21:00 uur
Donderdag   08:00 – 21:00 uur
Vrijdag          08:00 – 18:00 uur
Zaterdag       Ochtend (in overleg)
Zondag          Gesloten

Telefonisch bereikbaar van 08.30 – 12.00 op het nummer 078-1234567.
Belt u na 12.30 uur? Spreek dan duidelijk verstaanbaar uw naam en telefoonnummer in óf stuur een bericht via Whatsapp. Er wordt dezelfde dag nog contact met u opgenomen.

Fysiotherapie Crielaars & Tijhuis
Singel 78
3311 SJ Dordrecht